Siamois et Orientaux

 

Balinais BAL Siamois SIA
Mekong Bobtail MBT Thaï THA 
Oriental poil court OSH Tonkinois TON
Oriental poil mi-long OLH Toy Bob TOB